» Kurumsal  » İhaleler
TERZİALAN BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE PERSONEL ARACILIĞI İLE ÇÖP TOPLAMA,SÜPÜRME VB ATIKLARIN TOPLANIP TAŞINMASI VE İDARE HİZMETLERİNDE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ

İhale Tarihi: 13.04.2015 11:00
İhale Yeri: Terzialan Belediyesi Toplantı Salonu

Sonuçlanmış Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

21

     

Yasal Kapsam

:

13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

3. adım 201.563,00 - 1.539.538,00

 

Ortak Alım

:

Hayır

 

Sınır Değer

İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısının altında


TEMİZLİK, ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

TERZİALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TERZİALAN BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE PERSONEL ARACILIĞI İLE ÇÖP TOPLAMA,SÜPÜRME VB ATIKLARIN TOPLANIP TAŞINMASI VE İDARE HİZMETLERİNDE PERSONEL ÇALIŞTRILMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2015/31430

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çakmakçayir Mah. Yesil Sok.No:6 Terzialan Beldesi 17410 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

2864454068 - 2864454794

c) Elektronik Posta Adresi

:

belediye@terzialan.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 PERSONEL 36 AY SÜRE İLE TERZİALAN BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE ÇÖP TOPLAMA , SÜPÜRME VB ATIKLARIN TOPLANIP TAŞINMASI VE İDARE HİZMETLERİNDE 2 PERSONEL 36 AY SÜRE İLE ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Terzialan Belediyesi Toplantı Salonu

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.05.2015, işin bitiş tarihi 01.05.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çakmakçayır Mah.Yeşil Sokak.No:6 Terzialan Belediye Başkanlığı

b) Tarihi ve saati

:

13.04.2015 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ AÇIK ALANDA YAPILAN ATIK TOPLANMASI,SÜPÜRÜLMESİ VE YIKAMA HİZMETLERİ , ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TERZİALAN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TERZİALAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MEMURLUĞU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
TERZİALAN BELEDİYESİ 30,00 m X 50,00 m ÖLÇÜLERİNDE KAPALI HALI SAHA YAPIM İŞİ 27.04.2015 11:00 Sonuçlanmış
TERZİALAN BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE PERSONEL ARACILIĞI İLE ÇÖP TOPLAMA,SÜPÜRME VB ATIKLARIN TOPLANIP TAŞINMASI VE İDARE HİZMETLERİNDE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ 13.04.2015 11:00 Sonuçlanmış


1